• Prawn Oil • Prawns • Clams • Cherry Tomatoes • Chili Flakes